Vereniging Vlaamse Academici
 Afdeling Oost-Vlaanderen


Eerstkomende activiteit(en)


Maandag 11 maart 2019 om 20u00

Voordracht
De Herfsttijd der Middeleeuwen
door
Prof.dr. M. Boone

Honderd jaar geleden, in 1919, schreef Johan Huizinga zijn bekende werk ‘De Herfsttijd der Middeleeuwen’.
Het boek werd in een tiental andere talen gepubliceerd en kende in 2016 zijn 35ste herdruk.
In zijn werk presenteert Huizinga het idee dat de overdreven formaliteit en romantiek van het laatmiddeleeuwse hofleven, inzonderheid van het Bourgondisch hofleven, een verdedigingsmechanisme vormde tegen de toenemende verruwing en gewelddadigheid van de maatschappij.
Zijn boek was meer dan een kunsthistorische studie, het was eigenlijk een proeve van cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, waarbij hij poogt een beeld op te roepen van een tijdvak. Daarenboven werd het werk geschreven in de stijl van de literaire beweging der Tachtigers, waarbij impressionisme en naturalisme sterk naar voor kwamen.
Huizinga was niet alleen collega maar ook een goede vriend Henri Pirenne, auteur van het monumentaal werk ‘Histoire de Belgique’ en vader van de Gentse historische school.
De spreker zal niet alleen de persoonlijke relaties tussen beiden uitdiepen, maar anderzijds ook de onderscheiden invalshoek schetsen volgens hetwelk die twee ‘middeleeuwers’ de geschiedenis bestudeerden.
Huizinga voelde zich vooral een subjectieve waarnemer die geboeid was in de 'esthetische vreugde van de culturele geschiedenis', terwijl Pirenne eerder conservatief en positivistisch was ingesteld. Hij ging ervan uit dat geldige kennis van de geschiedenis enkel langs empirische weg kon worden bereikt.


Deze toelichting wordt gegeven in de ons vertrouwde ‘Club Van Eyck’, OBSG, Kortrijksesteenweg 500 te Gent.

Uitnodiging hierZaterdag 30 maart 2019

Ledendag in Oostende

Inschrijven voor 15 maart

Meer info hier