Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Vereniging Vlaamse Academici, Afdeling Oost-Vlaanderen, hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij hiermee zorgvuldig omgaan. De Vereniging Vlaamse Academici, Afdeling Oost-Vlaanderen, doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen.
De Vereniging Vlaamse Academici, Afdeling Oost-Vlaanderen, houdt zich in alle omstandigheden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

Als Vereniging Vlaamse Academici, Afdeling Oost-Vlaanderen, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Marie-Rose Van den Hende
Secretariaat: Nieuwstraat 1c, 9290 Berlare
Tel. +32 (0)52 42 37 79
E-mail. marie-rose.van.den.hende@telenet.be

Jouw persoonsgegevens worden door de Vereniging Vlaamse Academici, Afdeling Oost- Vlaanderen, verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij van de leden de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email, geboortedatum, info diploma, naam partner vragen en samen met foto- en videomateriaal verwerken en bewaren.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van jou hebben verkregen.
Je hebt altijd recht om jouw bewaarde persoonsgegevens

Verspreiding naar derden

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Deze worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf (informatieverspreiding, uitnodigingen, …) of als dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

De Vereniging Vlaamse Academici, Afdeling Oost-Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover direct contact met onze verwerkingsverantwoordelijke op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die de toezichthoudende autoriteit is op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.
Verspreiding van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van de Vereniging Vlaamse Academici, Afdeling Oost-Vlaanderen.

 


top